top of page
העלאת קבצים
  • הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומדוייקים.
  • הנני מאשר שידוע לי שתהליך החיתום ובחינת המימון הינו כדלקמן:
  1.  בדיקת הלווה וקבלת אישור ראשוני להמשך תהליך החיתום והבדיקה.
  2. המשך תהליך החיתום, שלב זה הינו בהתאם לתשלום עמלה בסך 1,500 ₪ אשר תקוזז מתשלום העמלה הכולל בעת סיום העסקה. 
  3. הנפקת טאוטה (DRAFT) ל- SBLC/GB/LC, אשר בשלב זה תידרש תשלום עמלה נוספת בסך של 1,500 $ אשר תקוזז מתשלום העמלה הכולל בעת סיום העסקה. 
  • הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומדוייקים.
  • הנני מאשר שידוע לי שתהליך החיתום ובחינת המימון הינו כדלקמן:
  1.  בדיקת הלווה וקבלת אישור ראשוני להמשך תהליך החיתום והבדיקה.
  2. המשך תהליך החיתום, שלב זה הינו בהתאם לתשלום עמלה בסך 1,500 ₪ אשר תקוזז מתשלום העמלה הכולל בעת סיום העסקה. 
  3. הנפקת טאוטה (DRAFT) ל- SBLC/GB/LC, אשר בשלב זה תידרש תשלום עמלה נוספת בסך של 1,500 $ אשר תקוזז מתשלום העמלה הכולל בעת סיום העסקה. 

Add a Title

טופס בקשה להנפקת BG/LC/SBLC

תודה על פנייתכם

יבואן (כן/לא)
העלאת קובץ

טופס בקשת ערבות

SBLC/LC/GB

Blue Personal Objects

חזרה לדף ראשי

Learn More
Contact Us
bottom of page